Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.

Aktuální všeobecné podmínky platné od 12/01/2020 21:45:14


 

Obchodní a dodací podmínky

1. Obecná ustanovení

 1. Níže uvedené obchodní a dodací podmínky (dále jen „OP") upravují práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů mezi Romanem Nováčkem, IČ: 64803139, místem podnikání Jiráskova 1208, Choceň, 56501, jako prodávajícím, a kupujícím.

  Prodávající je podnikatelem, jehož předmětem činnosti je zejména kamnářství a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (dále jen „prodávající").


  Kupujícím se rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba, která s kupujícím vstoupila nebo vstupuje do smluvního vztahu jako nepodnikatel a zároveň jako kupující dle kupní smlouvy, nebo jako smluvní strana závazkového vztahu, který se svým obsahem podobá kupní smlouvě.


  Smlouvou se dle těchto OP rozumí kupní smlouva, nebo závazkový vztah, který se svým obsahem podobá kupní smlouvě.

   

  2. Uzavření smlouvy

  Reklamní, katalogové, internetové nebo jiné obecné nabídky, které zhotovitel písemně zašle nebo ústně sdělí objednateli, jsou nezávazné. Závazky ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vznikají teprve poté, co je kupujícímu doručeno potvrzení jeho objednávky prodávajícím, které bude obsahovat specifikaci objednaného zboží, jeho cenu a potvrzení závazku prodávajícího zboží kupujícímu za specifikovanou cenu dodat.

   

  Smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou kupní cenu a kupující se zavazuje sjednanou kupní cenu zaplatit prodávajícímu.

   

  Změny nebo dodatky smlouvy musí být učiněny mezi stranami v písemné podobě,

   

  Pokud tyto OP vyžadují písemnou formu, je písemná forma dodržena mimo jiné i prostředky e-mailové komunikace nebo faxem.

   

  3. Cenové a platební podmínky

  Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu za objednané zboží některým ze způsobů uvedených v těchto OP.

   

  a) Platba kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. V případě, že si kupující zvolí tento způsob placení kupní ceny, je povinen zaplatit celou kupní cenu před dodáním zboží, a to bezhotovostně na bankovní účet, který mu bude prodávajícím sdělen při potvrzení objednávky.

   

  b) Dobírka. V případě, že si kupující zvolí tento způsob placení kupní ceny, je povinen zaplatit celou kupní cenu v hotovosti při převzetí zboží od přepravce.

   

  4. Dodání zboží

  Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů od úplného zaplacení kupní ceny v případě jejího placení dle bodu 3 písm a), b) OP nebo do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy v případě placení kupní ceny dle bodu 3 písm c) OP. Dopravu zboží hradí kupující, pokud ze smlouvy neplyne jinak.

   

  Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží prostřednictvím smluvního přepravce na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

   

  Kupující se zavazuje potvrdit převzetí zboží na dodacím listu nebo jiném dokumentů, který mu bude přepravcem k potvrzení převzetí zboží předložen. Kupující je při převzetí zboží povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a zboží samotného a v případě závad tyto oznámit přepravci.

   

  Kupující se zavazuje zboží od smluvního přepravce převzít v dohodnutém termínu. V případě, že kupující zboží od přepravce nepřevezme, zavazuje se prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši odpovídající součtu 500,- Kč a dvojnásobku nákladů vynaložených prodávajícím na přepravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu. Smluvní pokutu je kupující povinen zaplatit do 15 dnů od doručení písemné výzvy prodávajícího k její úhradě.

   

  5. Odstoupení od smlouvy

  Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží.

   

  Kupující, který hodlá využít svého práva od smlouvy odstoupit, je povinen od smlouvy odstoupit písemnou formou a kontaktovat prodávajícího za účelem dohody o způsobu vrácení zboží. Zboží, které kupující po odstoupení od smlouvy vrací prodávajícímu, musí být zabaleno v původním obalu, nesmí nést známky užití, musí byt nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a musí být odesláno do místa podnikání prodávajícího s kopií dokladu o koupi. Náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši kupující. Kupní cenu prodávající vrátí kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) pracovních dnů poté, co mu bude vráceno zboží dle těchto OP.

   

  Kupující i prodávající jsou oprávněni od smlouvy odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy.

   

  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně.

   

  6. Odpovědnost za vady, záruka a reklamace

  Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží ve shodě s kupní smlouvou, zejména bez vad. V případě rozporu s kupní smlouvou má zákazník právo od smlouvy odstoupit.

   

  Záruka poskytnutá prodávajícím na zboží činí 24 měsíců, není-li prodávajícím poskytnuta na zboží záruka delší.

   

  Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po jeho převzetí. Práva z odpovědnosti za vady zboží, za které prodávající odpovídá ze zákona nebo z poskytnuté záruky, musí u něj kupující uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil nebo při vynaložení odborné péče zjistit měl. Místem uplatnění vad je sídlo zhotovitele. Uplatnění vad (=reklamace) musí být provedeno písemně a musí obsahovat zejména přesnou specifikaci vadného zboží, popis vad a jejich projevů a den jejich zjištění. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu nebo jím pověřené osobě provést kontrolu reklamovaných vad.

   

  V případě, že se na zboží v průběhu záruční doby vyskytnou vady, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu vady zboží odstranil. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

   

  Prodávající nepřebírá záruku ani neodpovídá za vady, které vznikly:

  • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
  • zásahem vyšší moci - povodní, požárem apod.
  • nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
  • zapojením zboží do sítě neodpovídající příslušné ČSN

   

  V případě neoprávněné reklamace je prodávající oprávněn požadovat zaplacení nákladů, které prodávajícímu v souvislosti s neoprávněnou reklamací vznikly. Kupující bere na vědomí, že tyto náklady budou představovat nejméně částku 500,- Kč.

   

  Reklamace vad, které se na zboží vyskytnou v průběhu záruční doby, se řídí „Reklamačním řádem" prodávajícího a reklamace vad vzniklých v důsledku přepravy zboží se řídí „Přepravními podmínkami a tarify" prodávajícího.

   

   7. Ochrana osobních údajů

  Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré údaje sdělené prodávajícímu prostřednictvím internetových stránek http://www.krbynovacek/eshop.cz, a to ať již přímo prostřednictvím těchto internetových stránek nebo jakýmkoliv následným komunikačním prostředkem, jsou určeny k elektronickému zpracování. Zákazník tímto dává prodávajícímu jakožto správci a dalším třetím osobám určeným prodávajícím, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním shora uvedených osobních údajů ve smyslu z. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem dodržení smluvních ujednání, řádného plnění této smlouvy, provádění průzkumů a sběru statistických dat s cílem informování zákazníka o dalších obchodních nabídkách prodávajícího a jeho partnerských společností. Tento souhlas uděluje zákazník na dobu neurčitou až do odvolání.

   

  8. Mimosoudní řešení sporů 

  Spotřebitelské spory vzniklé mezi kupujícím a prodávajícím, vzniklé z kupní smlouvy mohou být řešeny také mimosoudně. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz. 

  9. Závěrečná ustanovení

  Veškeré závazky vyplývající ze smluvních vztahů mezi kupujícím a prodávající se řídí OP a českým právem.

  Kupující a prodávající se zavazují řešit případné spory smírně, v případě, že nebude smírné řešení sporu možné, jsou pro řešení takových sporů příslušné české soudy.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 12/01/2020 21:45:14.

 2. Nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek jsou také podmínky Poskytovatele služby WebSnadno uvedené na adrese https://www.websnadno.cz/pricelist/terms/?site.